Stichting Pancreas werd op 15 november 2010 opgericht door het AVKV-bestuur  en is ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 5128.1643 en bekend onder RSIN-nummer 8231.93330.

Doelstelling

Stichting Pancreas heeft ten doel het financieel ondersteunen van de AVKV bij het verwezenlijken van haar doelstellingen en voorts voor al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Stichting Pancreas tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het behartigen van financiële en materiële belangen; het verkrijgen en behoren van goederen waaronder registergoederen; alle overige geoorloofde middelen die niet in strijd zijn 
met het doel en de belangen van de AVKV.

Kernwaarden

Stichting Pancreas vindt het belangrijk dat de bij haar betrokken personen en partijen,
haar ervaren en herkennen in:

  • Integriteit: handelen overeenkomstig de bedoelingen die we zeggen te hebben
  • Respect: zodanig met anderen omgaan, dat zij ons respect ervaren
  • Professionaliteit:  binnen de grenzen van de mogelijkheden, in staat zijn om waar te maken wat er gezegd wordt
  • Duurzaamheid: bijdragen aan een duurzame ontwikkeling van de relatie met AVKV en anderen

Contactgegevens

Stichting Pancreas, Postbus 420, 9400 AK Assen
Telefoonnummer: (0592) 269.180
Bankrekening: NL86ABNA.0474.624.862

Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)


Stichting Pancreas dient het algemeen belang en heeft geen winstoogmerk. 
De Belastingdienst heeft Stichting Pancreas erkend als ANBI-instelling, op grond waarvan giften (donaties/legaten/schenkingen) ten gunste van de stichting voor derden fiscaal aftrekbaar zijn en deze door de stichting fiscaal onbelast kunnen worden ontvangen.

Bestuur

De uitvoering van het beleid is opgedragen aan het bestuur van Stichting Pancreas, 
dat uit minimaal 3 personen bestaat.
Bestuursleden worden benoemd door het bestuur van AVKV voor een zittingsperiode van 3 jaar. Bestuursleden ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning. De in het kader van hun functie gemaakte onkosten mogen wel worden gedeclareerd.

Huidige samenstelling van Stichting Pancreas is :

Voorzitter

Prof. dr. Harry van Goor

Secretaris

Mevrouw Gerda Meiboom-Schimmel

Penningmeester

De heer Harry Mulder

Verantwoording
Het bestuur van Stichting Pancreas legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid aan het bestuur van AVKV. Die verantwoording wordt vastgelegd in een jaarverslag, bestaande uit een activiteitenverslag, een staat van baten en lasten, een begroting voor het komende boekjaar, alsmede een balanspositie waaruit de vermogenspositie per jaarultimo blijkt.

Vanwege de aan de ANBI-status gekoppelde publicatieplicht, wordt het jaarverslag op deze website gepubliceerd. Via onderstaande link kunnen geïnteresseerden inzage krijgen in het meest recente jaarverslag

Jaarverslag Stichting Pancreas 2022

Back To Top