Het bestuur van de AVKV stelt alvleesklierpatiënten, die de achterban van de vereniging vormen, centraal bij de uitvoering van het beleid.

Verantwoording

Het bestuur van de AVKV legt jaarlijks verantwoording af over het gevoerde beleid. Die verantwoording wordt vastgelegd in een jaarverslag, bestaande uit een activiteitenverslag, een staat van baten en lasten, de begroting voor het komende boekjaar, alsmede een balanspositie waaruit de vermogenspositie per jaar ultimo blijkt. Het jaarverslag wordt ter goedkeuring door de leden aangeboden op de Algemene Ledenvergadering van de AVKV.

Publicatieplicht

Vanwege de gewenste transparantie, alsmede de door de Overheid aan de ANBI-status gekoppelde publicatieplicht, wordt het jaarverslag van de AVKV op deze website gepubliceerd. Via onderstaande link kunnen geïnteresseerden inzage krijgen in het meest recente jaarverslag.

Jaarverslag Alvleeskliervereniging Nederland 2022

Back To Top