Het AVKV-bestuur bestaat uit maximaal 7 personen. Bestuursleden hebben individuele portefeuilles met verschillende aandachtsgebieden. Voorzitter, secretaris en penningsmeester vormen tezamen het dagelijks bestuur.

Bestuursleden worden op de Algemene Ledenvergadering door de leden uit hun midden gekozen. AVKV-leden kunnen zich bij het ontstaan van vacatures of hij herverkiezingen kandidaat stellen voor een bestuursfunctie. Het AVKV-bestuur kan ook kandidaat-bestuursleden voordragen.

Het is inmiddels een goed gebruik geworden, dat kandidaat-bestuursleden voorafgaand aan hun eventuele benoeming, als adviseur van het bestuur een periode van enkele maanden actief deelnemen aan bestuursvergaderingen en overige AVKV-activiteiten. Op deze wijze kunnen kandidaten ervaren wat er van hen in de praktijk wordt verwacht en krijgt het AVKV-bestuur inzicht in de geschiktheid van kandidaten.

De uitvoering van het beleid is opgedragen aan het AVKV-bestuur. Over het gevoerde beleid in het voorafgaande verenigingsjaar wordt jaarlijks verantwoording afgelegd in de Algemene Ledenvergadering (zie ook Pancreas Contactdag).

Bestuursleden worden benoemd voor een zittingsperiode van maximaal 3 jaar en zijn daarna in principe herkiesbaar. Bestuursleden ontvangen voor de door hen verrichte werkzaamheden geen beloning, maar kunnen wel de door hen in het kader van hun functie gemaakte onkosten declareren.

De huidige samenstelling van het AVKV-bestuur is als volgt:

 

Naam Functie
Marius Vis Voorzitter
Aly Holst Penningmeester
Bert van Oostveen Secretaris
Corné Willemen Alg. bestuurslid / Telefonische Hulplijncoördinator
Dick de Roest Alg. bestuurslid / Portefeuillehouder promotie
Hans van Sligtenhorst Alg. bestuurslid
Vacature Alg. bestuurslid
Back To Top